Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (11)

Ximang Hải Dương-Niềm tin của mọi công trình                                             Chất lượng tạo dựng Phát triển bền vững